فیزیک نهم

سوالات رفع اشکال


1- دو اتومبیل و در فاصله ی 600 متری از یکدیگر قرار دارند. اگر اتومبیل با سرعت ثابت و اتومبیل با سرعت ثابت به طرف هم حرکت خود را آغاز کنند و پس از به هم برسند، سرعت اتومبیل چقدر بوده است؟
 
علوم
نهم متوسطه
۱۹:۵۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
2-

سلام الکترولیز چیه؟ آیا به الکترولیت ها مربوط است؟

علوم
نهم متوسطه
۱۹:۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱