قانون لنز

سوالات رفع اشکال


1- در شکل مقابل، بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت برابر 2 میلی تسلا و سطح قاب، عمود بر میدان است. اگر میله ی CD به طول  باتندی ثابت  در جهت نشان داده شده حرکت کند،  چند ولت است؟

 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰