قرینه اعداد

سوالات رفع اشکال


1- قرینه عدد 5- نسبت به 2+ کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
2-

لطفا همراه با راه حل توضیح دهید، ممنون

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
3- قرینه‌‌ی عدد 3+ نسبت به 4- کدام عدد زیر است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
4-

سلام،لطفا این سئوال را توضیح دهید.

عددی صحیح را ۲۰۱۳ مرتبه قرینه کردیم.کدام حاصل بدست می آید؟

الف:خود عدد      ب:قرینه ی عدد         ج:صفر    د:قابل محاسبه نیست  

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
5-

قرینه هر عدد صحیح نامنفی از خودش............. است

الف) بزرگتر              ب)کوچکتر

ج) شاید بزرگتر و شاید کوچکتر            د)هیچکدام

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵