ماضی اخباری

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه، نمی تواند سوم شخص مفرد باشد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
2- بن مضارع در کدام گزینه درست نوشته نشده است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۲۳:۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶