مایع

سوالات رفع اشکال


1- ظرفی مطابق شکل از مایعی به چگالی پر شده است. یکبار گوی فلزی به چگالی به شعاع به آرامی در ظرف قرار می دهیم و فشار وارد بر کف ظرف  پاسکال افزایش می یابد و بار دیگر گوی فلزی به چگالی به همان شعاع درون ظرف قرار می دهیم و افزایش فشار وارد بر کف ظرف  پاسکال افزایش می یابد.   برابر با کدام گزینه است؟ 


فیزیک
دهم متوسطه
۰۹:۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
2-

سنگی به وزن 200 نیوتن را درون ظرف استوانه مدرج قرار میدهیم.چگالی سنگ چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟<وقتی سنگ درون استوانه نبوده مقدار مایع داخل استوانه 5 میلی لیتر بوده است و بعد از انداختن سنگ درون استوانه حجم اب 15 میلی لیتر شده است>

علوم
هفتم متوسطه
۱۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷