متمم

سوالات رفع اشکال


1- سلام..((بربنده عاشق باشدوبنده راگوید.))فعل"گوید"اینجاگذرانیست؟؟فک میکنم نیازب مفعول داره...(به بنده بگوید..چه چیزی را؟)
توضیح بدین..تشکر
ادبیات و زبان فارسی
یازدهم متوسطه
۲۰:۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
2- در عبارت «در قرن بیستم در اروپا و آمریکا کسانی مثل «تی. اس. الیوت» و «ازرا پوند» نوعی نقد به وجود می آورند که تا حدّی می توانیم آن نوع نقد را با نقد زیباشناسی و مکتب ادبی پارناس همریشه بدانیم.» اجزای تشکیل دهنده جمله پایانی کدام است؟
 
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۰۰:۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
3-

سلام توضیح متمم

 

فارسی
هفتم متوسطه
۰۹:۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳