مثلثات

سوالات رفع اشکال


1- در محل تقاطع خط d و خط  در بالای محور x ها، زاویه ی حاده ی  ایجاد شده است. اگر خط محور طول ها را در نقطه ای با طول  قطع نماید، شیب این خط کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۹:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
2- مجموع همه ی مقادیر  بین  که  می باشد، چقدر است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۹:۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
3- حداقل چند خط راست باید بکشیم تا شکل رسم شود؟


هوش و استعداد تحلیلی
نهم متوسطه
۱۷:۴۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸