مراعات نظیر

سوالات رفع اشکال


1-

توضیح ارایه های ادبی

فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
2- تناسب در کدام گزینه دیده نمی شود؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸