مسند

سوالات رفع اشکال


1- در عبارت «در قرن بیستم در اروپا و آمریکا کسانی مثل «تی. اس. الیوت» و «ازرا پوند» نوعی نقد به وجود می آورند که تا حدّی می توانیم آن نوع نقد را با نقد زیباشناسی و مکتب ادبی پارناس همریشه بدانیم.» اجزای تشکیل دهنده جمله پایانی کدام است؟
 
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۰۰:۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
2- کدام گزینه، نقش کلمات مشخص شده را به درستی نشان می دهد؟     بچّه ها در کلاس جنگل سبز /  جمع بودند دور هم خوشحال  
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
3- نهاد در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
4- نهاد در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷