مطالعات

سوالات رفع اشکال


1- پنج سؤال تشریحی از درس پنجم
مطالعات
هفتم متوسطه
۱۳:۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
2- کدام یک از موارد زیر، به منزله دو کفة ترازو بوده و باید تعادل آن ها حفظ شود؟ 
 
مطالعات
هفتم متوسطه
۲۰:۴۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
3- در صورت بروز اختلاف، مردم بهتر است چگونه اختلاف را حل کنند؟ (به ترتیب
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۲:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶