معادله

سوالات رفع اشکال


1- در واکنش سوختن هیدروژن در دقيقه ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب  مول آب تولید می شود. سرعت متوسط مصرف اکسیژن در چهار دقیقه ی آغازی واکنش چند مول بر ثانیه است؟

شیمی
یازدهم متوسطه
۰۰:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
2-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۴:۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
3- میانگین سن پدر و مادر راحله 39 است. پدر راحله 4 سال از مادر او بزرگ‌تر است. میانگین سن راحله و سن پدرش 23 است. راحله چند سال دارد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
4-

سوال 123 رو لطفا پاسخ گو باشید

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴