ممیز

سوالات رفع اشکال


1- در عبارت زیر چند «وابسته وابسته» به کار رفته است؟
«ابتدا درِ خانه، سبز روشن بود، امّا او آن را قهوه ای سوخته کرد. من خوب به خاطر دارم که خواهر کوچک او از این کارش، بسیار ناراحت شد و با یک قطعه چوب به آن درِ قهوه ای بزرگ ضربه می زد.»
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶