موادونقش انها درزندگی

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه مقایسه ی واکنش پذیری را به درستی نشان می دهد؟
 
علوم
نهم متوسطه
۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲