مول

سوالات رفع اشکال


1- در واکنش سوختن هیدروژن در دقيقه ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب  مول آب تولید می شود. سرعت متوسط مصرف اکسیژن در چهار دقیقه ی آغازی واکنش چند مول بر ثانیه است؟

شیمی
یازدهم متوسطه
۰۰:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
2- جرم مولی سولفیت یک فلز 3 ظرفیتی برابر 294 گرم بر مول است. تعداد اتم در g ۱/۳۵ از این فلز، چقدر است؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۴:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲