میدان مغناطیسی

سوالات رفع اشکال


1- در شکل روبه رو، الکترونی با سرعت  در مسیری عمود بر میدان مغناطیسی در حرکت است. نیروی الکترومغناطیسی وارد بر الکترون در یک لحظه نشان داده شده است. از آن لحظه، قسمتی از مسیر حرکت الکترون در میدان کدام است؟ 

 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
2- دو سیم حامل جریان  و  دارای جریان های یکسان و هم جهت بوده و هر یک از این سیم ها بر یک متر از سیم دیگر نیروی  را وارد می کنند. اگر جریان سیم  را 25 درصد کاهش دهیم، نیرویی که از طرف سیم  بر یک متر از سیم  وارد می شود، در همان فاصله چند برابر می شود؟

فیزیک
یازدهم متوسطه
۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
3- در شکل مقابل، بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت برابر 2 میلی تسلا و سطح قاب، عمود بر میدان است. اگر میله ی CD به طول  باتندی ثابت  در جهت نشان داده شده حرکت کند،  چند ولت است؟

 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4- شکل های زیر سیمی را نشان می دهد که در بین دو قطب آهن ربا قرار گرفته است. در کدام شکل با حرکت سیم در جهت نشان داده شده جریانی در سیم ایجاد نمی شود؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۲:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳