ناگذرا

سوالات رفع اشکال


1- سلام..((بربنده عاشق باشدوبنده راگوید.))فعل"گوید"اینجاگذرانیست؟؟فک میکنم نیازب مفعول داره...(به بنده بگوید..چه چیزی را؟)
توضیح بدین..تشکر
ادبیات و زبان فارسی
یازدهم متوسطه
۲۰:۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸