نوترون

سوالات رفع اشکال


1- کدام یک از اتم های زیر رادیواکتیو است؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۲:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰