نورون ها

سوالات رفع اشکال


1-

میشه یکم درباره ی اعصاب مختلط توضیح بدید ؟؟؟ 

علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
2-

خانم میشه لوب هارو واسم توضیح بدین 

اگر دوتا نیم کره ی چپ و راست داریم پس لوب ها چین و کجان؟ 

علوم
هشتم متوسطه
۲۰:۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
3- انتقال پیام عصبی در کدام بخش صورت می گیرد؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۵:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
4-
 ۶۳- کدام جمله علمی زیر نادرست است؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
5-

توضیح درباره میلین 

علوم
هشتم متوسطه
۱۱:۵۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶