نیروی اصطکاک

سوالات رفع اشکال


1- در شکل زیر، هرگاه دستگاه از حال سکون رها شود، پس از ۲ متر جابه جایی انرژی جنبشی جسم ۳ کیلوگرمی ۱۲ ژول می شود. کار نیروی اصطکاک جنبشی چند ژول است؟

 
فیزیک
دهم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
2- طول فنری 6 سانتی متر است اگر وزنه ی 10 کیلوگرمی به آن آویزان کنیم طول فنر 18 سانتی متر می شود، اگر به همین فنر در کره ی ماه وزنه ی 10 کیلوگرمی آویزان کنیم طول فنر چه قدر خواهد شد؟
 
علوم
نهم متوسطه
۲۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
3- علت کدام پدیده وجود قانون لختی است؟
 
علوم
نهم متوسطه
۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰