نیروی جنبشی

سوالات رفع اشکال


1- در شکل زیر، هرگاه دستگاه از حال سکون رها شود، پس از ۲ متر جابه جایی انرژی جنبشی جسم ۳ کیلوگرمی ۱۲ ژول می شود. کار نیروی اصطکاک جنبشی چند ژول است؟

 
فیزیک
دهم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶