نیروی شناور

سوالات رفع اشکال


1- در شکل مقابل، تمام یا قسمتی از اجسام درون مایع قرار گرفته است. بزرگی نیروی شناوری وارد بر هر یک از اجسام برابر است با:

فیزیک
دهم متوسطه
۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸