نیروی مغناطیسی

سوالات رفع اشکال


1- در شکل روبه رو، الکترونی با سرعت  در مسیری عمود بر میدان مغناطیسی در حرکت است. نیروی الکترومغناطیسی وارد بر الکترون در یک لحظه نشان داده شده است. از آن لحظه، قسمتی از مسیر حرکت الکترون در میدان کدام است؟ 

 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
2- سیم راست طویلی که از آن جریان  می گذرد، در یک میدان مغناطیسی یکنواخت به شدت 200 گاؤس قرار دارد. اگر راستای سیم با خطوط میدان زاویه ی 30 درجه بسازد، نیرویی که از طرف میدان بر هر سانتی متر از سیم وارد می شود چند نیوتون است؟  
 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۱۶:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
3- اگر یک آهن ربا را مانند شکل بر روی یک میخ آهنی بکشیم، نوک میخ به چه صورت در می آید؟

علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
4- شکل های زیر سیمی را نشان می دهد که در بین دو قطب آهن ربا قرار گرفته است. در کدام شکل با حرکت سیم در جهت نشان داده شده جریانی در سیم ایجاد نمی شود؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۲:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
5- در شکل مقابل با بسته شدن کلید، کدام اتفاق ممکن است رخ دهد؟
(جسم های و از جنس آهن هستند.)

علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۳۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲