هندسه واستدلال

سوالات رفع اشکال


1-   در شکل مقابل چند پاره‌ خط وجود دارد؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
2- در شکل مقابل، متمم   چند درجه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
3-   متمم زاویه‌ای، نصف همان زاویه است. این زاویه چند درجه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
4- زاویه‌ی بین عقربه‌های دقیقه شمار و ساعت شمارِ ساعت در ساعت 6:30  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
5-  در شکل زیر، چهار ضلعی KLMN مربع و KLP مثلث متساوی الاضلاع است. نقطه‌ای را که قطر،ضلعِ از مثلث را قطع کرده ‌است. با Q نمایش داده‌ایم.اندازه‌یکدام است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
6- در متوازی الاضلاع زیر،   چند درجه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
7- اگر یک پرتو نوری از نقطه‌ی s  تابیده شود به طوری که پس از برخورد و انعکاس با آینه در نقطه‌ی P  به نقطه‌ی T  برسد و PT  عمود بر RS  باشد، با توجه به شکل x  برابر می‌شود با:

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
8- دو خطموازی اند. روی سه نقطه‌ی A و B و Cو روی دو نقطه‌ی MوN  را در نظر می‌گیریم. با این نقاط چند مثلث می‌توان نام برد؟

 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
9- مثلث ABC  متساوی الساقین و زوایای ABM  و MCB  با هم برابرند. اگر  باشد، آن‌گاه اندازه‌ی زاویه‌ی BMC  چه قدر است؟ 

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
10- در کف یک انبار، موشی که در نقطه‌ی A قرار دارد می‌خواهد با طی کوتاه‌ترین مسیر به فندقی که در نقطه‌ی B قرار دارد، برسد و باید مواظب باشد که در چاله‌ای به شکل مثلث متساوی‌الاضلاع نیفتد. اگر خط گذرنده از دو نقطه‌ی A و B محور تقارن مثلث باشد، کوتاه‌ترین مسیر کدام است؟   

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
11- در شکل روبه‌رو  است. اندازه  چند درجه است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
12-   اگر پاره‌ خطی را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم ...... پاره‌ خط به‌ وجود می‌آید.
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱