هواکره

سوالات رفع اشکال


1-  چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟
‌آ: ذره های موجود در لایه های هواکره، شامل اتم ها و مولکول ها هستند.
‌ب: از سطح زمین تا ارتفاع 25 ‌کیلومتری، فشار هوا به میزان  و از ارتفاع ٢۵ ‌تا50 کیلومتری، فشار هوا به میزان  ‌کاهش می یابد.
پ: تا ارتفاع ٧۵ ‌کیلومتری از سطح زمین، ترکیب گازهای موجود در هواکره تقریباً ثابت است.
‌ت) در ارتفاع های بالاتر از ٧۵ ‌کیلومتر از سطح زمین،گازهای نیتروژن و اکسیژن وجود ندارند.

شیمی
دهم متوسطه
۰۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵