هوای پاک

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه از نتایج یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین است؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶