واج آرایی

سوالات رفع اشکال


1-

توضیح ارایه های ادبی

فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
2-
۴۰ – آرایه ی واج آرایی در کدام گزینه وجود ندارد؟ 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸