وزن

سوالات رفع اشکال


1-

وزن در هر سیاره چقدر است؟

علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
2-
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
3-
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
4-

سنگی به وزن 200 نیوتن را درون ظرف استوانه مدرج قرار میدهیم.چگالی سنگ چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟<وقتی سنگ درون استوانه نبوده مقدار مایع داخل استوانه 5 میلی لیتر بوده است و بعد از انداختن سنگ درون استوانه حجم اب 15 میلی لیتر شده است>

علوم
هفتم متوسطه
۱۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
5-
وسیله اندازه گیری کدام کمیت ، اشتباه نوشته شده است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۶:۴۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
6- وزن ۵ عدد سیب ۱۰۰ نیوتن است ،جرم یک عدد سیب چند کیلو گرم است؟
 
علوم
هفتم متوسطه
۰۸:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰