ویژگی فیزیکی مواد

سوالات رفع اشکال


1- ظرفی مطابق شکل از مایعی به چگالی پر شده است. یکبار گوی فلزی به چگالی به شعاع به آرامی در ظرف قرار می دهیم و فشار وارد بر کف ظرف  پاسکال افزایش می یابد و بار دیگر گوی فلزی به چگالی به همان شعاع درون ظرف قرار می دهیم و افزایش فشار وارد بر کف ظرف  پاسکال افزایش می یابد.   برابر با کدام گزینه است؟ 


فیزیک
دهم متوسطه
۰۹:۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
2- لوله ی U شکل مطابق شکل در اختیار داریم؛ فشار نقاط A و B را به صورت  نشان می دهیم. اگر مایعی به چگالی  در شاخه ی سمت چپ بریزیم فشار در نقاط A و B را به صورت نشان می دهیم. کدام گزینه رابطه ی بین فشار در نقاط A و B را به درستی نشان می دهد؟


فیزیک
دهم متوسطه
۰۹:۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷