پایستگی انرژی

سوالات رفع اشکال


1- در شکل زیر، دو گلوله با جرم های و به دو سر میله ای با جرم ناچیز که می تواند حول نقطه در وسط میله بدون اصطکاک در سطح قائم دوران کند، وصل شده اند. اگر میله از وضع افقی رها شود، در لحظه ای که به وضع قائم می رسد انرژی جنبشی گلوله ها چقدر است؟

فیزیک
دهم متوسطه
۱۶:۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
2- در شکل زیر، هرگاه دستگاه از حال سکون رها شود، پس از ۲ متر جابه جایی انرژی جنبشی جسم ۳ کیلوگرمی ۱۲ ژول می شود. کار نیروی اصطکاک جنبشی چند ژول است؟

 
فیزیک
دهم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
3- در لحظه ای که تندی نوسانگر ساده نصف تندی بیشینه ی آن است، انرژی پتانسیل نوسانگر چه کسری از انرژی مکانیکی آن است؟
فیزیک
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۰۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹