پروتئین

سوالات رفع اشکال


1- سلام..هرجهش کوچکی سبب تغییرمولکول های حاصل ازرونویسی میشود؟
هرجهش جانشینی سبب تغییرترتیب آمینواسیدهای پلی پپتیدهای حاصل ازترجمه میشود؟
زیست شناسی
دوازدهم متوسطه
۱۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳