پیدایش ستاره ها

سوالات رفع اشکال


1- چه تعداد از مطالب زیر، درست است؟
آ: برخی بر این باورند که سرآغاز کیهان با مهبانگ همراه بوده است که طی آن انرژی عظیمی جذب شده است.
ب: پس از پدید آمدن ذره های زیراتمی، به ترتیب عنصرهای هلیم و هیدروژن پا به عرصه ی جهان گذاشتند.
پ: شرایط تشکیل عنصرهای سنگین تر در ستاره های سردتر مهیاتر است.
ت: ستاره ها به طور مستمر عنصرهای تولیدی خود را در فضای بین ستاره ای منتشر می سازند.
شیمی
دهم متوسطه
۲۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳