چندضلعی ها

سوالات رفع اشکال


1- با توجه به شکل زیر مقدار b برابر کدام گزینه است؟

 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۶:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
2- در شکل روبه رو، یک نه ضلعی منتظم نمایش داده شده است. اندازه ی زاویه ی  چه قدر است؟

 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴