کاتیون

سوالات رفع اشکال


1- اگر بدانیم فرمول شیمیایی روی هگزافلوئورو سیلیکات و روبیدیم اگزالات به ترتیب به صورت  است، شمار اتم های هر واحد فرمولی چه تعداد از ترکیب های زیر، نادرست نوشته شده است؟
آ: مس (II) هگزافلوئورو سیلیکات: ١۵
ب: کلسیم اگزالات: ٧
پ: آهن (III) اگزالات: ٢٠
ت: سدیم هگزافلوئوروسیلیکات: ٩

شیمی
دهم متوسطه
۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷