کلیپ تدریس میرزاوزیری

درسنامه ها


درسنامه 101 کلیپ نامدار (بخش استقرا ریاضی)

نام درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه تحصیلی : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
رشته تحصیلی : تجربی، ریاضی
تاریخ انتشار : ۱۹:۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

درسنامه 101 کلیپ نامدار ( بخش ترکیبیات شمارشی)

نام درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه تحصیلی : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
رشته تحصیلی : تجربی، ریاضی
تاریخ انتشار : ۲۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

درسنامه 101 کلیپ نامدار ( بخش نظریه اعداد)

نام درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه تحصیلی : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
رشته تحصیلی : تجربی، ریاضی
تاریخ انتشار : ۲۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

درسنامه 101 کلیپ نامدار ( بخش نظریه گراف)

نام درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه تحصیلی : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
رشته تحصیلی : تجربی، ریاضی
تاریخ انتشار : ۲۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

درسنامه 101 کلیپ نامدار ( بخش بازی های منطقی)

نام درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه تحصیلی : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
رشته تحصیلی : تجربی، ریاضی
تاریخ انتشار : ۲۰:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

درسنامه صحبتی با اولیاء در مورد مزایای آموزش مجازی

نام درس : مهارت آموزی
پایه تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۱۶:۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

درسنامه الفبای شمارش

نام درس : ریاضی
پایه تحصیلی : هفتم متوسطه، هشتم متوسطه، نهم متوسطه، دهم متوسطه
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۲:۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

درسنامه تدریس ریاضی هشتم

نام درس : ریاضی
پایه تحصیلی : هشتم متوسطه
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۱۳:۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

درسنامه تدریس ریاضی نهم

نام درس : ریاضی
پایه تحصیلی : نهم متوسطه
رشته تحصیلی : تمامی رشته ها
تاریخ انتشار : ۱۳:۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶