گزاره

سوالات رفع اشکال


1-

توضیح.    فعل مفعول فاعل

و 

چجوری بفهمیم یک متن از چند جمله درست شده است

 

 

 

فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
2- در پاراگراف زیر، چند صفت مشاهده می کنید؟
«آب روح مذاب امید و زندگی، تازه نفس، جوان، زلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده ی هزاران درخت تشنه برساند و در رگ های خشکیده ی جوی های مزرعه و کوچه باغ های مرده، جاری گردد.»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
3- نهاد در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱