آزمون های آنلاین نهم متوسطه

پایه
درس
نوع

فصل 2 آزمون 5

کد: 20090205
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 آزمون 4

کد: 20090204
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 آزمون 3

کد: 20090203
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 آزمون 2

کد: 20090202
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 آزمون 1

کد: 20090201
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 ازمون 4

کد: 20090104
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 آزمون 3

کد: 20090103
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 ازمون 2

کد: 20090102
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 آزمون 1

کد: 20090101
نهم متوسطه

علوم

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هوش نمایشگاه

کد: 980800
هفتم متوسطه, هشتم متوسطه, نهم متوسطه, دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

هوش و استعداد تحلیلی

نوع آزمون
جامع

درس ششم

کد: 100269
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس ششم

کد: 100268
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس ششم

کد: 100267
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس ششم

کد: 100266
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس ششم

کد: 100265
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم

کد: 100264
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم

کد: 100263
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم

کد: 100262
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم

کد: 100261
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم

کد: 100260
نهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده