آزمون های آنلاین عربی

پایه
درس
نوع

عربی یازدهم تجربی

کد: 19021111186
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
موضوعی

عربی دهم تجربی

کد: 19021111184
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
موضوعی

تمرینی 1 عربی 10 دروس 5و 6و7

کد: 661056701
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111408
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
جامع

دوم دبیرستان

کد: 97090108
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس شش -هفت- هشت

کد: 97082501
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

عربی دوم دبیرستان آزمون ۲

کد: 97080406
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97072704
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 20

کد: 97070014
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070013
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97070012
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 97070011
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 97070009
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 15

کد: 97070008
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

تمرینی 1، درس 1

کد: 97061151
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2،دروس 1 و 2

کد: 97061102
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 97061088
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97061068
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

تعیین سطح

کد: 97061052
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

تمیرینی 1 عربی 12 درس 3

کد: 66120301
دوازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده