آزمون های آنلاین گسسته

پایه
درس
نوع

تمرینی 2 فصل 1

کد: 21120102
دوازدهم متوسطه

گسسته

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فصل 1

کد: 21120101
دوازدهم متوسطه

گسسته

نوع آزمون
طبقه بندی شده