آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

آمار و احتمال - مسابقات

کد: 207
هشتم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - کنکوری

کد: 205
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
برگزیده

منطق ریاضی

کد: 201
یازدهم متوسطه

آمار و احتمال

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول

کد: 123
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات فارسی

کد: 117
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات فارسی

کد: 116
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات ذفارسی

کد: 115
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات فارسی

کد: 114
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات فارسی

کد: 113
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات فارسی

کد: 112
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات یازدهم

کد: 111
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

علوم

کد: 109
هفتم متوسطه

علوم

نوع آزمون
موضوعی

عربی

کد: 108
هفتم متوسطه

عربی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی 71

کد: 107
هفتم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی یازدهم

کد: 106
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی یازدهم

کد: 105
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی دهم

کد: 104
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل تشابه

کد: 103
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 دهم

کد: 102
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

مجموعه ها

کد: 101
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی