آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

زیست شناسی

کد: 19021111137
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

Gh

کد: 19021111127
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول زیست یازدهم

کد: 19021111126
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی 1

کد: 19021111125
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گفتار یک زیست دوازدهم

کد: 19021111124
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول دوازدهم

کد: 19021111123
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول زیست 11

کد: 19021111122
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
موضوعی

chem

کد: 19021111118
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
موضوعی

فصل اول زیست۲

کد: 19021111117
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

25

کد: 19021111114
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات12

کد: 19021111113
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

آزمون زیست شناسی

کد: 19021111112
دوازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مهدی

کد: 19021111109
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

شیمی فصل یک

کد: 19021111104
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

توان

کد: 19021111096
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

ریاضی یازدهم

کد: 19021111095
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی دهم

کد: 19021111093
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول

کد: 19021111090
دهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فیزیک1

کد: 19021111084
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

EGFG

کد: 19021111081
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع