آزمون های آنلاین دوم دبیرستان

پایه
درس
نوع

آزمون جمع بندی (نظام قدیم)

کد: 10076
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زیست شناسی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی (نظام قدیم)

کد: 10075
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زیست شناسی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی (نظام قدیم)

کد: 10074
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زیست شناسی

نوع آزمون
جمع بندی

سراسری 96 تجربی

کد: 8695
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زیست شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 3991
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی (اختصاصی)

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 ریاضی

کد: 3983
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 تجربی

کد: 3948
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 93 ریاضی

کد: 3887
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

دین و زندگی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 تجربی

کد: 3698
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 تجربی

کد: 3631
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

شیمی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 تجربی

کد: 3455
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

دین و زندگی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 تجربی

کد: 3426
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زمین شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 انسانی

کد: 3349
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 3336
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 3281
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 3116
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 3058
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 ریاضی

کد: 2895
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

شیمی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 تجربی

کد: 2788
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زیست شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 انسانی

کد: 2670
دوم دبیرستان

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری