آزمون های آنلاین دوم دبیرستان

پایه
درس
نوع

سراسری 94 ریاضی

کد: 2647
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

شیمی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 2581
دوم دبیرستان

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 ریاضی

کد: 2372
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 ریاضی

کد: 2291
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

دین و زندگی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 ریاضی

کد: 2281
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 تجربی

کد: 2280
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زمین شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 ریاضی

کد: 2278
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 تجربی

کد: 1958
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 تجربی

کد: 1940
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 ریاضی

کد: 1927
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 انسانی

کد: 1896
دوم دبیرستان

منطق

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 1838
دوم دبیرستان

منطق

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 ریاضی

کد: 1805
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

شیمی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 تجربی

کد: 1767
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

دین و زندگی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 تجربی

کد: 1722
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

شیمی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 انسانی

کد: 1615
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری ریاضی 95

کد: 1533
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 1516
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

اقتصاد

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری تجربی 95

کد: 1346
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 تجربی

کد: 1286
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
کنکور سراسری