آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

فصل چهارم

کد: 97080405
سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 4

کد: 97080404
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080402
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم

کد: 97072705
سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97072704
دوم دبیرستان

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم

کد: 97072702
سوم دبیرستان

حسابان

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل سوم - سوم دبیرستان

کد: 97071905
سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل دوم و سوم

کد: 97071903
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس اول - پیش دانشگاهی

کد: 97071901
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل پنجم، ششم و هفتم - دوم دبیرستان

کد: 97071405
دوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره1 هندسه دوم دبیرستان

کد: 97071403
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
برگزیده

فصل اول - زیست 2

کد: 97071402
سوم دبیرستان

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 20

کد: 97070031
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070030
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070021
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97070020
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97070017
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070015
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97070014
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070013
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع