معمای شماره 136


راهنما
دعوت دوستان
در چهارم تیرماه سال 1344، تاریخ را می توان اینطور نوشت: 44/4/4 در این نوشته تنها از یک رقم برای نوشتن تاریخ روز استفاده شده است. حالا به این پرسش پاسخ دهید که در طول یک قرن چند مرتبه چنین وضعی پیش می آید که با نوشتن عددهای روز، ماه و دو رقم سمت راست قرن، تنها از یک رقم استفاده شده باشد؟
در جواب دادن عجله نکنید! فکر کنید!

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهمائده زاهدی

مائده زاهدی

برنده مسابقهفاطمه زاهدی

فاطمه زاهدی

برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهمهدیه مشکانی

مهدیه مشکانی

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهریحانه سادات موسوی

ریحانه سادات موسوی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهسیده مهسا سیدمحبوب

سیده مهسا سیدمحبوب

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهیگانه سراوانی

یگانه سراوانی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام 4 ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۹

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۱؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام
۱۱/۱/۱۱
۱۱/۱/۱
۱۱/۱۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱
۲۲/۲/۲
۲۲/۲/۲۲
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/۶
۷۷/۷/۷
۸۸/۸/۸
۹۹/۹/۹
۱۳ تا فکر کنم

تیم پشتیبانی پرگاس

🥇✌⭐

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۳؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام وققتون بخیر
۱۱/۱/۱
۱۱/۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱
۱۱/۱۱/۱۱
۲۲/۲/۲
۲۲/۲/۲۲
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/۶
۷۷/۷/۷
۸۸/۸/۸
۹۹/۹/۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

هر قرن فقط 1 بار این اتفاق میوفته

مثل سال پیش ۹9/9/9

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

9?

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

11?

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

هر قرن دو بار این اتفاق میوفته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام
وقت بخیر 🌹
در یک قرن ۱۱ بار این اتفاق می افته

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر مجدد تلاش کنید

الناز دیواندری  الناز دیواندری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

9 بار
1311
1322
1333
1344
1355
1366
1377
1388
1399

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

ببخشید جواب قبلیم اشتباه هست
جواب ۱۰ بار در یک قرن چنین اتفاقی می افته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

مهلا كلانتری حسین آباد  مهلا كلانتری حسین آباد
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۰۰

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

مهلا كلانتری حسین آباد  مهلا كلانتری حسین آباد
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۰ بار در هر قرن

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام
۹ مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

چون گفته در طول یک قرن چند بار اتفاق می افته. یک قرن هم یعنی ۱۰۰سال
بطور مثال از سال ۱۳۰۰ شروع کنیم تا ۱۴۰۰
۱۳۱۱/۱/۱ ✓
۱۳۲۲/۲/۲ ✓
۱۳۳۳/۳/۳ ✓
۱۳۴۴/۴/۴ ✓
۱۳۵۵/۵/۵ ✓
۱۳۶۶/۶/۶ ✓
۱۳۷۷/۷/۷ ✓
۱۳۸۸/۸/۸ ✓
۱۳۹۹/۹/۹ ✓
پس در این نتیجه ۹ بار اتفاق می افته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

9بار

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

هر سال یک بار اتفاق میوفته

هر قرن 100 سال است یعنی 100 بار اتفاق میوفته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام 10 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کحید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام 12 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام 13

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹✌⭐

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۵۰ تا ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

99

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

18 بار؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام ۴ تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام ۹تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام ۱۱ تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام ۱۳ تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله🌹✌⭐

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۹ تا ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۹ تا ؟
۱/۱/۱۱
۲/۲/۲۲
۳/۳/۳۳
۴/۴/۴۴
۵/۵/۵۵
۶/۶/۶۶
۷/۷/۷۷
۸/۸/۸۸
۹/۹/۹۹

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۸ تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

فاطمه زاهدی  فاطمه زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام ۹ تا میشه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

فاطمه زاهدی  فاطمه زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

میشه ۱۳

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹✌⭐

فاطمه زاهدی  فاطمه زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

میشه ۴

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

11 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

هر ۱۰۰ سال یعنی 1 قرن ۸ بار اتفاق میوفته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

9 مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

8 مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

جواب های قبلیم اشتباه بود جواب درست هست 171 مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

جواب درست 90

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۹ تا درسته
از ۱/۱/۱۱ تا ۹/۹/۹۹ بببخشید اعدا جابجا شده از تایپه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۲ تا درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۰ ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۴؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

1

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

12

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۹تا درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۲ تا درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید 10مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۹تا

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

عدد بزرگه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

چون برنده داشتیم نمیشه راهنمایی کرد
یرنده ها می تونن راهنمایی کنن

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

راهنمایی
از ۱۰ بزرگتره😇

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

13

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹✌⭐

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

40

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام
۱۳ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹✌⭐

مهلا كلانتری حسین آباد  مهلا كلانتری حسین آباد
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۰

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

3

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

4

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

335😂

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۰ تا ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۹ مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۲ مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۳ ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۲ مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
1 0

۵؟

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ ثبلیتون صحیح بود

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

335؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام 13

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌⭐🌹

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۸ بار ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام
پاسخ ۱۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌⭐🌹

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

5بار

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

13

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
۱۱/۱/۱
۱۱/۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱
و
۲۲/۲/۲۲
۲۲/۲/۲
و
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/۶
۷۷/۷/۷
۸۸/۸/۸
۹۹/۹/۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون✌⭐🌹

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
9 ماه پیش
1 0

۲۰ تا

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
پاسخ معما

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون🌹⭐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

1۳؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله🌹⭐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

900؟

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

چرا مال من رو نمی‌گیرد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده اعلام شدید👏👏👏
پاسخ های صحیح نمایش داده نمی شن

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

هر قرن 10 بار ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

99

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۰۰بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

13

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌🌹

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

15

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۳ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۵۰؟؟
😫

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

از ۲۰ کمتره و دوست مونم گفتن از ۱۰ بیشتر..حالا چه عددی میشه ؟

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۳ تا درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام ۹بار
۱۱/۱/۱
۲۲/۲/۲
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/۶
۷۷/۷/۷
۸۸/۸/۸
۹۹/۹/۹
درسته؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

راه حل :

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۳۰

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۲۵

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۳

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۰بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۴

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

باسلام و عرض ادب
وقتتون بخیر
۹۹/۹/۹
۷۷/۷/۷
۳۳/۳/۳
۱۱/۱/۱
۱۱/۱/۱۱
۲۲/۲/۲
۱۱/۱۱/۱۱
۸۸/۸/۸
۶۶/۶/۶
۲۲/۲/۲۲
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر مجدد تلاش کنید

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۱بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۳بار؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

اینم اعداد 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۳ تا درسته؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

13 بار؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

۱۱/۱/۱
۱۱/۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱
۱۱/۱۱/۱۱
۲۲/۲/۲
۲۲/۲/۲۲
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/6
77/7/7
88/8/8
99/9/9

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

من ۲۱:۵۹ فرستادم

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده اعلام شدید👏👏👏

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سپاسگزارم💖

تیم پشتیبانی پرگاس

خواهش می کنم💐

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید ممنون از سوالات خوبتون
کوثر ابوالفضلی دو بار در لیست اومده پیگیر بشود ممنون😊

ارسال دیدگاه