معمای شماره 136


راهنما
دعوت دوستان
در چهارم تیرماه سال 1344، تاریخ را می توان اینطور نوشت: 44/4/4 در این نوشته تنها از یک رقم برای نوشتن تاریخ روز استفاده شده است. حالا به این پرسش پاسخ دهید که در طول یک قرن چند مرتبه چنین وضعی پیش می آید که با نوشتن عددهای روز، ماه و دو رقم سمت راست قرن، تنها از یک رقم استفاده شده باشد؟
در جواب دادن عجله نکنید! فکر کنید!

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهمائده زاهدی

مائده زاهدی

برنده مسابقهفاطمه زاهدی

فاطمه زاهدی

برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهمهدیه مشکانی

مهدیه مشکانی

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهریحانه سادات موسوی

ریحانه سادات موسوی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهسیده مهسا سیدمحبوب

سیده مهسا سیدمحبوب

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهیگانه سراوانی

یگانه سراوانی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام 4 ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۹

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۱؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام
۱۱/۱/۱۱
۱۱/۱/۱
۱۱/۱۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱
۲۲/۲/۲
۲۲/۲/۲۲
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/۶
۷۷/۷/۷
۸۸/۸/۸
۹۹/۹/۹
۱۳ تا فکر کنم

تیم پشتیبانی پرگاس

🥇✌⭐

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۳؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام وققتون بخیر
۱۱/۱/۱
۱۱/۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱
۱۱/۱۱/۱۱
۲۲/۲/۲
۲۲/۲/۲۲
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/۶
۷۷/۷/۷
۸۸/۸/۸
۹۹/۹/۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

هر قرن فقط 1 بار این اتفاق میوفته

مثل سال پیش ۹9/9/9

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

9?

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

11?

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

هر قرن دو بار این اتفاق میوفته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام
وقت بخیر 🌹
در یک قرن ۱۱ بار این اتفاق می افته

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر مجدد تلاش کنید

الناز دیواندری  الناز دیواندری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

9 بار
1311
1322
1333
1344
1355
1366
1377
1388
1399

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

ببخشید جواب قبلیم اشتباه هست
جواب ۱۰ بار در یک قرن چنین اتفاقی می افته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

مهلا كلانتری حسین آباد  مهلا كلانتری حسین آباد
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۰۰

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

مهلا كلانتری حسین آباد  مهلا كلانتری حسین آباد
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۰ بار در هر قرن

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام
۹ مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

چون گفته در طول یک قرن چند بار اتفاق می افته. یک قرن هم یعنی ۱۰۰سال
بطور مثال از سال ۱۳۰۰ شروع کنیم تا ۱۴۰۰
۱۳۱۱/۱/۱ ✓
۱۳۲۲/۲/۲ ✓
۱۳۳۳/۳/۳ ✓
۱۳۴۴/۴/۴ ✓
۱۳۵۵/۵/۵ ✓
۱۳۶۶/۶/۶ ✓
۱۳۷۷/۷/۷ ✓
۱۳۸۸/۸/۸ ✓
۱۳۹۹/۹/۹ ✓
پس در این نتیجه ۹ بار اتفاق می افته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

9بار

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

هر سال یک بار اتفاق میوفته

هر قرن 100 سال است یعنی 100 بار اتفاق میوفته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام 10 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کحید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام 12 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام 13

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹✌⭐

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۵۰ تا ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

99

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

18 بار؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۴ تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۹تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۱۱ تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۱۳ تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله🌹✌⭐

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۹ تا ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۹ تا ؟
۱/۱/۱۱
۲/۲/۲۲
۳/۳/۳۳
۴/۴/۴۴
۵/۵/۵۵
۶/۶/۶۶
۷/۷/۷۷
۸/۸/۸۸
۹/۹/۹۹

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۸ تا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

فاطمه زاهدی  فاطمه زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۹ تا میشه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

فاطمه زاهدی  فاطمه زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

میشه ۱۳

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹✌⭐

فاطمه زاهدی  فاطمه زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

میشه ۴

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

11 بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

هر ۱۰۰ سال یعنی 1 قرن ۸ بار اتفاق میوفته

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

9 مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

8 مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

جواب های قبلیم اشتباه بود جواب درست هست 171 مرتبه

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

جواب درست 90

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۹ تا درسته
از ۱/۱/۱۱ تا ۹/۹/۹۹ بببخشید اعدا جابجا شده از تایپه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۲ تا درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۰ ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۴؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

1

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

12

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۹تا درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۲ تا درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید 10مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۹تا

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

عدد بزرگه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

چون برنده داشتیم نمیشه راهنمایی کرد
یرنده ها می تونن راهنمایی کنن

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

راهنمایی
از ۱۰ بزرگتره😇

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

13

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹✌⭐

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

40

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام
۱۳ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹✌⭐

مهلا كلانتری حسین آباد  مهلا كلانتری حسین آباد
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۰

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

3

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

4

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

335😂

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۰ تا ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۹ مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۲ مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۳ ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۲ مرتبه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

۵؟

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ ثبلیتون صحیح بود

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

335؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام 13

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌⭐🌹

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۸ بار ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام
پاسخ ۱۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌⭐🌹

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

5بار

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

13

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
۱۱/۱/۱
۱۱/۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱
و
۲۲/۲/۲۲
۲۲/۲/۲
و
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/۶
۷۷/۷/۷
۸۸/۸/۸
۹۹/۹/۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون✌⭐🌹

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

۲۰ تا

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
پاسخ معما

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون🌹⭐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

1۳؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله🌹⭐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

900؟

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

چرا مال من رو نمی‌گیرد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده اعلام شدید👏👏👏
پاسخ های صحیح نمایش داده نمی شن

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

هر قرن 10 بار ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

99

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۰۰بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

13

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌🌹

ریحانه سادات موسوی  ریحانه سادات موسوی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

15

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۳ بار

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۵۰؟؟
😫

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

از ۲۰ کمتره و دوست مونم گفتن از ۱۰ بیشتر..حالا چه عددی میشه ؟

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۳ تا درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۹بار
۱۱/۱/۱
۲۲/۲/۲
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/۶
۷۷/۷/۷
۸۸/۸/۸
۹۹/۹/۹
درسته؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

راه حل :

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۳۰

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۲۵

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۳

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۰بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۴

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ قبلیتون صحیح بود

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

باسلام و عرض ادب
وقتتون بخیر
۹۹/۹/۹
۷۷/۷/۷
۳۳/۳/۳
۱۱/۱/۱
۱۱/۱/۱۱
۲۲/۲/۲
۱۱/۱۱/۱۱
۸۸/۸/۸
۶۶/۶/۶
۲۲/۲/۲۲
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر مجدد تلاش کنید

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۱بار

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۳بار؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

اینم اعداد 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۳ تا درسته؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

13 بار؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌⭐🌹

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۱/۱/۱
۱۱/۱/۱۱
۱۱/۱۱/۱
۱۱/۱۱/۱۱
۲۲/۲/۲
۲۲/۲/۲۲
۳۳/۳/۳
۴۴/۴/۴
۵۵/۵/۵
۶۶/۶/6
77/7/7
88/8/8
99/9/9

تیم پشتیبانی پرگاس

✌⭐🌹

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

من ۲۱:۵۹ فرستادم

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده اعلام شدید👏👏👏

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سپاسگزارم💖

تیم پشتیبانی پرگاس

خواهش می کنم💐

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید ممنون از سوالات خوبتون
کوثر ابوالفضلی دو بار در لیست اومده پیگیر بشود ممنون😊

ارسال دیدگاه