1. خانه
  2. سرگرمی های دانش آموزی
  3. مسابقه پرگاس معما

سرگرمی هوش؛ سرگرمی جذاب پرگاس معما


توضیحات مربوط به پرگاس معما

  • ابتدا عضو سامانه پرگاس شوید.
  • سرگرمی پرگاس معما روزهای زوج از ساعت 10 صبح شروع می شود.
  • دقت کنید پاسخ های ارسالی شرکت کنندگان بایستی ساعت 10 الی 22 بارگذاری شده باشد.
  • پاسخ معما در همان روز ساعت 22 شب نمایش داده می شود.
  • معمای طرح شده مناسب مقاطع مختلف دانش آموزی می باشد.
  • جواب معما به صورت دیدگاه بایستی ارسال شود.
  • به تمام برنده ها معادل امتیاز معما و به نفر اول دو برابر بقیه امتیاز اعطا می گردد.