سرگرمی جذاب پرگاس معما

  1. خانه
  2. سرگرمی پرگاس معما

توضیحات مربوط به پرگاس معما

  • ابتدا عضو سامانه پرگاس شوید.
  • سرگرمی پرگاس معما روزهای زوج از ساعت 8 صبح شروع می شود.
  • پاسخ معما در روزهای فرد ساعت 8 صبح نمایش داده می شود.
  • معمای طرح شده مناسب مقاطع مختلف دانش آموزی می باشد.
  • جواب معما به صورت دیدگاه بایستی ارسال شود.
  • به بهترین جواب با زمان پاسخ دهی سریع جایزه تعلق خواهد گرفت.