معمای شماره 233


راهنما
دعوت دوستان
خرچنگ زیر با 17 قطعه شماره گذاری شده تشکیل شده است. آن را روی یک کاغذ کپی کنید و با قیچی آن ها را از هم جدا کنید. با قطعات 1 و 3 و 4 و 7 یک دایره بسازید.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

سلام

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

جواب

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

جواب

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

چون دیر جواب دادم امشب با ارفاق ازتون می پذیرم ولی اشتباهه

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

سلام
درسته یا اشتباه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیلی غلطه با ارفاق به همون دلیل خانم میرشاهی نصف امتیاز رو میدم

ارسال دیدگاه