سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 70


راهنما
دعوت دوستان

سوال 70 | ۱۶ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار a، رابطه  میان ریشه های معادله  برقرار است؟
 

پاسخ

  

1

 از تساوی  و با مخرج مشترک گیری خواهیم داشت:
 
حالا با کمک معادله  وP را محاسبه و در تساوی بالا جای گذاری می کنیم:
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:23
85 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 2 با 0:0:34
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 3 با 0:0:41
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 4 با 0:0:41
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 5 با 0:0:51
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه