سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 452


راهنما
دعوت دوستان

سوال 452 | ۰۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل ضرب بیست جمله ی اول دنباله ی  برابر  است. مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

210


نکته: جمله اُم دنباله ی هندسی به صورت  است که در آن  جمله ی اول و  قدرنسبت می باشد.
جملات این دنباله تشکیل دنباله ی هندسی با قدرنسبت  و جمله ی اول  داده اند، پس حاصل ضرب بیست جمله ی اول عبارت است از:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:22
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 2 با 0:0:50
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:51
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:55
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه