سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 465


راهنما
دعوت دوستان

سوال 465 | ۱۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:1:12

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی طبیعی را از صورت کسر  کم می کنیم. همان عدد را از مخرج هم کم می کنیم. اگر پاسخ کسر  شود، عدد کم شده کدام است؟ 
 

پاسخ

  

2

                                                                                

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:43
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 2 با 0:1:0
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 3 با 0:1:12
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 4 با 0:1:17
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 5 با 0:1:57
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه