سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 12 | ۱۷ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مدل سازی و دنباله
جایزه
17,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  باشد، جمله ی هشتم دنباله ی  با جمله ی چندم دنباله ی  برابر است؟
 

پاسخ

  

7

  جمله ی هشتم دنباله  را به دست می آوریم:

حالا ببینیم جمله ی چندم دنباله ی  با جمله ی هشتم دنباله ی  (یعنی عدد 11) برابر است:

شماره ی جمله (n) باید عددی طبیعی باشد، پس فقط  قابل قبول است. 

برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر اول (با 0:0:26)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر دوم (با 0:0:30)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر سوم (با 0:0:32)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر چهارم (با 0:0:39)
6 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر پنجم (با 0:0:43)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه