سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 12 | ۱۷ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مدل سازی و دنباله
جایزه
17,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  باشد، جمله ی هشتم دنباله ی  با جمله ی چندم دنباله ی  برابر است؟
 

پاسخ

  

7

  جمله ی هشتم دنباله  را به دست می آوریم:

حالا ببینیم جمله ی چندم دنباله ی  با جمله ی هشتم دنباله ی  (یعنی عدد 11) برابر است:

شماره ی جمله (n) باید عددی طبیعی باشد، پس فقط  قابل قبول است. 

برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 1 با 0:0:26
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:30
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 3 با 0:0:32
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 4 با 0:0:39
7 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 5 با 0:0:43
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 6 با 0:0:43
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه